Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

OPIS PROJEKTU

„NA FALI” – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA
W GMINIE RZEZAWA

Gmina Rzezawa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie od stycznia 2021 roku realizować będzie nowy projekt pn. „Na fali” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 skierowany do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub  wykluczeniem społecznym i zawodowym.

Realizacja projektu będzie możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego na lata 2014-2020 w wysokości 853 367,50 zł – co stanowi 84,97 % wartości całego projektu opiewającego na kwotę: 1 004 317, 50 zł.

Projekt realizowany będzie przez 3 lata  (od 01.01.2021-30.06.2023 r.)  i  zakłada uczestnictwo 66 osób (kobiet i mężczyzn), z czego co najmniej 7 osób powinny stanowić osoby z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada rekrutację 22 osób rocznie.

W ramach projektu zostanie powołany specjalny zespół specjalistów (psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny) identyfikujący indywidualne potrzeby
i predyspozycje uczestników projektu.

W oparciu o przygotowaną indywidualną diagnozę uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z: treningu kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnego poradnictwa
i treningów psychologicznych i psychospołecznych, wsparcia terapeuty uzależnień, narzędzi
i metod służących aktywizacji społecznej i zawodowej, wsparcia o charakterze zdrowotnym – zajęć rehabilitacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach wsparcia w formie mediacji, terapii rodzinnej, poradnictwa rodzinnego.

W ramach aktywizacji zawodowej projekt przewiduje również: staże, praktyki zawodowe, wolontariat, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców, zatrudnienie wspierane, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, a także doradztwo zawodowe
z wykorzystaniem gry GO WORK i kursy zawodowe oraz szkolenia umożliwiające nabycie lub podniesienie kwalifikacji.

W celu realizacji profesjonalnego wsparcia, o którym wspomniano powyżej,  zostanie utworzony w ramach projektu Klub Integracji Społecznej. Klub będzie świadczył kompleksowe usługi zmierzające do integracji społecznej i zawodowej minimum przez 3 lata po zakończeniu projektu.

Ponadto dzięki otrzymanym funduszom na terenie gminy Rzezawa zostanie utworzone mieszkanie chronione, przygotowujące  osoby/rodziny w nim przebywające do prowadzenia samodzielnego życia. Wsparcie w formie mieszkania chronionego zostanie skierowane
w szczególności do osób opuszczających pieczę zastępczą, osób bezdomnych, osób
z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi, osób doświadczających przemocy
w rodzinie.

W celu większej intensywności podejmowanych działań aktywizacyjnych przez uczestników projektu, zakłada się prowadzenie pracy socjalnej w oparciu o Empowerment przez pracowników socjalnych.

Ankieta

Czy w swoim najbliższym otoczeniu spotykasz się ze zjawiskiem przemocy?

Wyniki

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1