Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych,

  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu),

  3. Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury - z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (oryginał do wglądu),

  4. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy ,

  5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,

  6. Kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności (oryginał do wglądu),

  7. Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniający konieczność przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych,

  8. Inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, wskazane przez pracownika socjalnego.

 

Przyznanie bądź odmowa pomocy w formie usług opiekuńczych następuje droga wydania 
Decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta.

Wydanie decyzji administracyjnej przyznającej pomoc poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o udzielenie pomocy

Ośrodek pomocy społecznej przyznając usługi ustala zakres, termin i miejsce ich świadczenia.

Zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje UCHWAŁA NR XVIII/120/2012 RADY GMINY RZEZAWA

 


 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

 

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

 

Ankieta

Czy w swoim najbliższym otoczeniu spotykasz się ze zjawiskiem przemocy?

Wyniki

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny