Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych,

  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu),

  3. Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury - z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (oryginał do wglądu),

  4. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy ,

  5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,

  6. Kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności (oryginał do wglądu),

  7. Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniający konieczność przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych,

  8. Inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, wskazane przez pracownika socjalnego.

 

Przyznanie bądź odmowa pomocy w formie usług opiekuńczych następuje droga wydania 
Decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta.

Wydanie decyzji administracyjnej przyznającej pomoc poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o udzielenie pomocy

Ośrodek pomocy społecznej przyznając usługi ustala zakres, termin i miejsce ich świadczenia.

Zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje UCHWAŁA NR XVIII/120/2012 RADY GMINY RZEZAWA

 


 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

 

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

 

Ankieta

Czy w swoim najbliższym otoczeniu spotykasz się ze zjawiskiem przemocy?

Wyniki

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1