Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Klubu Senior+ w Rzezawie

Utworzono dnia 10.12.2019

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEZAWIE

ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior +  w Rzezawie
 
utworzonego w ramach Programu  Wieloletniego ,, Senior + ” na lata 2015 -2020

  I.   Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie,

ul. Długa 21,

32-765 Rzezawa

tel. 14 6858555

  II.   Nazwa stanowiska

         Kierownik Klubu Senior + w Rzezawie.

 1.  Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe,
 3. Co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 4. Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 5. Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 9. Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Osoba ubiegająca się na stanowisko Kierownika Klubu Senior + powinna posiadać wiedzę w zakresie specyfiki pracy w Klubach Seniora,
 2. Znajomość przepisów:
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).
 • Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020.
 1. Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi
 2. Prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie samochodu
 3. Obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywaną pracę
 4. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych
 5. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność   do   pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres.

 

 1. Zakres  wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior +,
 2. Realizacja programu działalności Klubu Senior +,
 3. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 4. Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu,
 5. Nadzór i prowadzenie Klubu Senior +,
 6. Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior +
 7. Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami oraz rezygnacją Seniorów pobytu w Klubie,
 8. Opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,
 9. Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. - listy obecności uczestników Klubu, dokumentacji uczestników klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,
 10. Zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów,
 11. Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb i działań na rzecz seniorów,
 12. Prowadzenie postępowania proceduralnego, przy akceptacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącego zatrudniania specjalistów w  Klubu Senior +
 13. Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Seniorów,
 14. Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów,
 15. Organizowanie form wsparcia dla Seniorów,
 16. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu
 17. Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc,
 18. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior+,
 19. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu,
 20. Reprezentowanie Klubu Senior + na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu.
 1. Warunki pracy na stanowisku:  
 1. Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior + w Rzezawie, ul. Kościelna 6, 32-765 Rzezawa
 2. Praca  z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Klubie Senior+,
 3. Współpraca z Kierownikiem oraz pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie
 4. Okres zatrudnienia: od stycznia 2020 roku
 5. Praca w terenie  oraz poza terenem Gminy Rzezawa – wycieczki , wyjazdy
 6. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na 1/4 etatu.

 

VII.      Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzezawie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6 %.

 1.  Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 2. List motywacyjny,
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kserokopię świadectw pracy
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 8. Podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. Podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku,
 10. Podpisana klauzula zgody dotycząca  przetwarzania danych osobowych w procesie  rekrutacji

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rzezawie  ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rzezawie, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa   z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior +  w Rzezawiew terminie do dnia 20 grudnia  2019 r. do godz. 14.00   ( decyduje data wpływu  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie).

 

Aplikacje które wpłynął do  GOPS  po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

 

Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną upowszechnione w BIP , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzezawa oraz stronie internetowej GOPS.

 1. Informacje dodatkowe
 1. Osoby, które zakwalifikują się do rozmowy kwalifikacyjnej/testu są zobowiązane do przedstawienia oryginału dokumentów dołączonych do aplikacji.
 2.  Informacja  o wynikach wstępnej selekcji umieszczona będzie wraz z informacją o miejscu i terminie  rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu kwalifikacyjnego na stronie internetowej BIP,  tablicy informacyjnej UG, stronie internetowej GOPS,  zostanie również przesłana elektronicznie do kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu niniejszego postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

 

Rzezawa, dnia 09 grudnia 2019 r.                                                      Kierownik GOPS

                                                                                                          /-/ Patrycja Kowalska

ZAŁĄCZNIKI:

informacja o naborze pdf

Utworzono dnia 10.12.2019, 15:03

klauzula do naboru

Utworzono dnia 10.12.2019, 08:51

oświadczenie

Utworzono dnia 10.12.2019, 08:50

kwestionariusz kandydata

Utworzono dnia 10.12.2019, 08:50

klauzula dot. przetwarzania danych

Utworzono dnia 10.12.2019, 08:50

Ankieta

Czy w swoim najbliższym otoczeniu spotykasz się ze zjawiskiem przemocy?

Wyniki

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 24

W poprzednim tygodniu: 101

W tym miesiącu: 277

W poprzednim miesiącu: 470

Wszystkich: 8067